Relatietherapie


Relatietherapie bij Praktijk Leef! kenmerkt zich door de begeleiding door 2 professionals.

Onze ervaring leert dat 2 meer zien dan 1 en dat dit in een versterkend effect heeft op de kwaliteit van de begeleiding.
Het voorbereiden, het uitzetten van het traject, het nabespreken en het scherpstellen wat voor de begeleiding nodig is doen we samen.
    

Zo proberen we de beste mogelijke begeleiding te bieden en doen we ons best om de gewenste doelen te behalen.   
Beiden zijn wij opgeleid in EFT relatietherapie. Emotionally Focussed couples Therapy biedt een raamwerk bezien vanuit de hechtingstheorie en is een bewezen (Evidence Based) methode van waaruit wij met stellen werken.

Begeleidingssamenstellingen

Relatietherapie bij Praktijk Leef! wordt aangeboden door 2 ervaren therapeuten. Beiden zijn wij betrokken bij jullie en waar nodig en gewenst worden de sessies in een 4-tal ingevuld. Op de achtergrond overleggen wij, houden koers en sturen bij waar nodig.
Voor sommige sessies is het efficiënter om in een drietal te werken. Een van ons en jullie beiden. En soms 1 op 1 om een bepaald thema te verdiepen of uit te werken. Uiteraard vindt dit allemaal plaats in overleg.
In alle gevallen spannen wij ons maximaal in om jullie op de best mogelijke manier te begeleiden.

Hulpvragen die wij vaak tegenkomen in de praktijk

 • Ik voel me vaak alleen en onbegrepen in mijn relatie
 • We hebben vaak ruzie en soms om de kleinste dingen
 • Ik kan het nooit goed doen bij mijn partner
 • Ik doe mijn best, maar dit  wordt niet gezien
 • We leven veel langs elkaar heen en vermijden   elkaar
 • We praten niet  meer over echt belangrijke  dingen
 • Door een affaire is het vertrouwen  in mijn partner weg
 • We missen de intimiteit die we voorheen wel hadden
 • Wij zijn een samengesteld  gezin begonnen en ervaren  moeilijkheden
 • Ik ben verliefd geworden op een ander, maar wil mijn partner niet kwijt
 • Ik merk dat  mijn gevoel voor mijn partner  vlakker wordt
 • Het gezin loopt goed, maar als partners  missen we elkaar
 • Ik weet soms niet wat er in mijn partner omgaat
 • Ik ben bang dat mijn partner mij niet meer aantrekkelijk  vindt
 • We willen onze verbinding verdiepen, maar weten niet zo goed hoe
 • We  zitten in een sleur en  willen hier graag weer uit
 • Sinds er kinderen zijn, voel ik mij minder belangrijker dan voorheen
 • Wij ervaren beiden rouw na verlies en dreigen elkaar kwijt te raken
 • Nu dat de kinderen groter zijn,  kunnen we elkaar  maar moeilijk vinden
 • Ik stond altijd klaar voor mijn partner, maar wil nu meer mijzelf kunnen zijn

  Het 3-fasen relatietraject

Het 3-fasen relatietraject

Intake & Taxatie

Het eerste gesprek  in de  praktijk staat in het teken van  de intake. Je komt als koppel voor het eerst bij ons en we leren jullie kennen. Ook  krijgen we een beeld van jullie relatie zoals deze is waarvoor jullie bij ons zijn gekomen.  Het is nooit gemakkelijk om de eerste stap over de drempel te zetten, maar jullie zijn welkom zoals je bent en zoals het op dit moment is.

Toekomst: In dit gesprek willen we jullie ook leren kennen in jullie toekomstbeelden. Je verwachtingen, je hoop en angst voor wat gaat veranderen. Welke haalbare doelen kunnen we stellen? Hoe ziet de ene partner dit en hoe de andere?

Vroeger: Daarnaast is het heel zinvol  om jullie in je historische opbouw te leren kennen. Uit wat voor nest kom je? Hoe heeft dit je beïnvloed? Herken je bepaalde dynamiek van vroeger in je huidige leven? Hoe beïnvloedt het verleden jouw/jullie toekomst? EFT is gebaseerd op de manier waarop mensen zich vroeger al hechten aan belangrijke anderen. Het verleden speelt in het hier en nu vaak een rol en daarom willen we je graag goed leren kennen.

Nu: Hoe ervaar je jouw relatie op dit moment? Als we een foto zouden maken van jullie relatie, als een vastgelegd moment in de tijd, hoe ziet die foto er aan het begin van dit traject uit?

Fase 1: De-escalatie & stabilisatie

Fase 1: de-escalatie en stabilisatie

Wat kunnen we doen en afspreken om de huidige, actuele situatie te stabiliseren? Wat hebben jullie nodig om in deze beginfase, waarin pijn en gemis, afstand en emoties vaak leiden tot lijden, tot rust te komen? Wanneer het vechten stopt kan het besef dat je elkaar niet meer vindt leiden tot een gevoel van verantwoordelijkheid om op deze manier niet verder te gaan, maar op zoek te gaan naar herstel van vertrouwen en verbinding.

In deze fase gaan we ook aan de slag om meer zicht en meer (be)grip te krijgen over het reactiepatroon waarin jullie je bevinden. We zetten onze mentale capaciteiten in om ook te begrijpen hoe de dynamiek nu is tussen jullie, we tekenen letterlijk uit hoe dat voor jullie werkt met als belangrijkste doel om met betrokken afstand te kijken naar het patroon dat jullie gevangenhoudt.
Ook is het belangrijk om in deze fase een alliantie te creëren. Een samenwerking tussen beiden partners om uit het oude, beperkende en vaak pijnlijke patroon te stappen en op zoek te gaan naar een nieuw, passend patroon dat recht doet aan de individuele behoeften van beiden en tegelijk zorgt voor een veilige emotionele verbondenheid die maakt dat de partnerrelatie de plek is waar je je echt thuis voelt. Waar je kunt ontspannen, je geliefd en gewaardeerd voelt.

Optioneel: Individuele sessie(s)
Partnerrelaties die geankerd zijn in emotionele beschikbaarheid en betrokkenheid hebben vaak veel veerkracht en ruimte om het leed van de ander op te vangen. Soms kan het nodig zijn om een persoonlijk thema dat een té grote stempel drukt op de relatie en welke (nog) niet binnen de relatie gedragen kan worden, individueel uit te werken. Wanneer dit het geval is, kan er in overleg afgesproken worden om naast de relatietherapie een (kort) individueel traject te volgen.


"Onze rol is in deze fase om jullie in de juiste stand te krijgen. Een stand waarin je steeds meer zicht krijgt op jezelf en wat jij meeneemt in je relatie, waarin je steeds meer inzicht krijgt in de beperkingen van het reactiepatroon en al meer leert om op een afstandje waar te nemen hoe de dynamiek tussen jullie werkt en wat er schuilgaat achter het gedrag dat we in dit patroon laten zien. We werken direct al aan de alliantie door niet elkaar als het probleem te bestempelen, maar het oude patroon zien als de vijand die jullie samen aan het doorzien zijn."

In fase 1 maken we ons los van het oude en kan er opluchting worden ervaren dat jullie elkaar weer opnieuw kunnen vinden. Je weet nog niet goed hoe je dat moet doen, maar je krijgt wel steeds meer vertrouwen dat het kan.

Fase 1 wordt ondersteund door inzichtgevende opdrachten en vragenlijsten die jullie tussendoor kunnen maken en invullen. Ook reflecteren op de voorgaande sessie hoort hier bij, zodat we maximale vooruitgang kunnen boeken.

Fase 2: Nieuwe ontmoetingen

Fase 2: Nieuwe ontmoetingen
In fase 2 zijn we in staat om de patronen waar we zo lang in zijn blijven hangen te herkennen. We ervaren veel minder noodzaak om te reageren vanuit defensieve emoties en erkennen onze rol in het in stand houden van het patroon. Niet langer wijzen we automatisch naar de afwezige of juiste dwingende ander, maar ervaren we een kalmte die ons de kans geeft om op een vrijere, opener manier te reageren. Doordat we onszelf beter zijn begrijpen vanuit onze verlangens én onze pijn, kunnen we onze partner ook beter begrijpen en van daaruit meer beschikbaar, ontvankelijk en responsief zijn. Doordat we niet langer muurvast in een cirkel van reageren zitten, ontstaat er meer veiligheid binnen de relatie.Omdat de kracht van het oude patroon zit in haar vertrouwde en voorspelbare schijnveiligheid, is het belangrijk om in fase 2, scherp te blijven wanneer het oude patroon uit fase 1 zich weer aandient. En wanneer deze de kop opsteekt, voorbereid zijn om samen het patroon te bestrijden. Bestrijden met aandacht, vergeving en vooral het creëren van nieuwe ontmoetingen met jouw partner. Doordat we de diepere lagen van onze pijn en verlangens steeds beter kennen, zijn we in staat om ons gedrag ook een uiting te laten zijn van wat we werkelijk voelen. We hebben de mogelijkheid om elkaar weer opnieuw te ontmoeten, gevoed door de liefde en nabijheid die we lange tijd niet hebben gevoeld.

"In fase 2 is het onze taak om de hervonden openheid tussen partners te bewaken. Omdat het patroon vaak oud en ingesleten is, kan het gebeuren dat een pijnlijke gebeurtenis dit patroon weer activeert. Oude defensieve lagen kunnen weer in stelling gebracht worden, de neiging om je weg te draaien uit het contact met de ander is aanwezig. Of jouw neiging om de ander  naar je toe te trekken om maar niet het gevoel van eenzaamheid te ervaren kan opnieuw geactiveerd worden.
In fase 2 zijn wij procesbegeleiders. En tegelijk bewakers die opmerken wanneer de werkelijke vijand zich aandient. Om je (opnieuw) aan elkaar te hechten is het proces van vertrouwen en kwetsbaar durven zijn in relatie tot elkaar het allerbelangrijkste. Wanneer 1 of beiden partners uit de koers dreigt te varen, zijn we er om handvatten en perspectief te bieden om de weg terug weer te vinden.

Ook concrete en praktische opdrachten die je thuis kunt uitvoeren horen bij fase 2."

Fase 3: Bestendigen

Fase 3: Bestendigen
Wanneer we fase 3 in de begeleiding hebben bereikt, is de frequentie van de sessies ( de tijd tussen de afspraken) verruimd naar eens in de 3 á 4 weken. Hoewel de afspraken langere tussenpozen hebben, is het nog steeds nodig om de nieuw verworven vaardigheden qua intimiteit en verbonden in de relatie te monitoren en te bespreken. We zijn als het ware bewust bekwaam geworden. We hebben geleerd hoe we ons kunnen toewenden naar de ander, ons beschikbaar kunnen maken voor echt contact. Je hebt ook al meermaals ervaren dat de ander écht bij je aan kan sluiten, juist als je de ander nodig hebt.Het contact dat jullie als stel nu ervaren maakt de weg vrij voor jullie om nieuwe antwoorden te vinden op oude vragen, vragen die jullie voorheen liet wegvluchten voor elkaar of juiste zorgde voor intense strijd binnen het oude patroon. Vragen over de toekomst, over familiebanden en keuzes die betrekking hebben de invulling van jullie gedeelde leven. Het vraagt veel moed en kracht om verschillen tussen twee mensen op een respectvolle en eerbiedwaardige manier tot een gezamenlijkheid te brengen.

Met de vaardigheden die jullie in fase 1 en 2 hebben geleerd en met de hervonden verbondenheid en beschikbaarheid is het is fase 3 tijd om de juist verschillen waar te laten zijn. Hier als partner betrokken bij te zijn, zonder dat dit betekent dat er een strijd gevoerd hoeft te worden om gezien of gehoord te worden. Aan het einde van fase 3 evalueren we het traject, stemmen we af of er nog behoefte is aan begeleiding en zo ja, hoe deze begeleiding er uit kan zien (qua frequentie en afspraken).
Wanneer er geen verdere begeleiding nodig of wenselijk is, dan sluiten we het traject af met de optie om, als het oude patroon toch nog een keer de kop op steekt, er aan de bel getrokken wordt voor een opfris-sessie.

Scheiden


Wanneer het duidelijk is dat een relatie niet langer in stand kan blijven en een scheiding op handen is, kan de afwikkeling hiervan intensief zijn. Emoties kunnen hoog oplopen en spanningen en teleurstellingen kunnen dan een slopend effect op je hebben.
Wanneer je samen kinderen hebt draag je ook nog eens de verantwoordelijkheid voor hen. Je wilt niet dat zij de nare effecten van de scheiding meemaken, echter is de realiteit dat kinderen de spanningen in de relatie al veel eerder hebben gevoeld.
Vanuit de verantwoordelijkheid die je voelt voor je kind(eren) en door de verbinding die je hebt met je (ex-)partner, kunnen jullie er samen voor kiezen om de scheiding zo harmonieus mogelijk te laten verlopen. Hierbij staat het welzijn van jullie als ouders én het welzijn van het kind/de kinderen centraal.Bij Praktijk leef! kunnen jullie hierin begeleid worden. Het doel van de begeleiding is in algemene zin o.a.:

 • Acceptatie van de nieuwe situatie voor alle gezinsleden
 • Verwerking van heftige emoties
 • Hoe verder als ouders van het kind?
 • Veiligheid creëren voor het kind door helderheid en duidelijkheid
 • Een nieuwe verhouding vinden in het delen van de verantwoordelijkheid
In onze praktijk is het mogelijk om zowel de ouders als de kinderen te begeleiden. Voor het begeleiden van kinderen hanteren wij een leeftijdsgrens van 13 jaar. Wanneer er jongere kinderen in het spel zijn kan er worden samengewerkt met een kindertherapeute/kindercoach. Wanneer de onderlinge communicatie goed genoeg is en er sprake is van acceptatie van de nieuwe situatie kan een mediator jullie verder begeleiden bij de alle veranderingen die een scheiding met zich mee brengt.

Praktijk Leef!

Praktijk voor coaching & relatietherapie
www.praktijk-leef.nl

Adres & contact

Zonnedauwhof 27, 3831 AH Leusden

Alexander: 06-193 56 549 (ook voor Whatsapp)
Judie: 06-394 86 533 (ook voor Whatsapp)

E-mail: contact@praktijk-leef.nl

Bedrijfsgegevens

KvK-nummer: 578 504 96
IBAN: NL62 ABNA 0112784836
AGB-code zorgverlener: 90-039500

AGB-code praktijk: 90-(0)57965


Of stuur een bericht via WhatsApp en ontvang z.s.m. een bericht terug

© Copyright 2023 Praktijk Leef!